Monday, August 6, 2012

सर

सर आता चांगलीच लागलीय....

बाहेर बघताना वाटून गेलं.


येते खरी पण लहरी. पडते तर पडते नाही तर दिवसेंदिवस गायबच.


सरीला तिची लहर जपायची असते...आपल्याला आपली वेळ.


हिचं आतल्या सरीसारखं नाही.


आतली सर...येतच राहाते पुन्हा पुन्हा.


सरीनं यावं...हवं तेवढं राहावं...मग पुन्हा स्वच्छ आभाळ...


असं होतंच राहातं पुन्हा पुन्हा.


या बाहेरच्या सरीचा आतल्या सरीशी काही संबंध असेल का..


असतो असं म्हणतात लोक. कुणास ठाऊक, त्यांनाही जाणवत असेल कधी..


सर फक्त पाणी नाही...आणखीही आणते बरंच काही...


असं वाटतं तोवर, पाणीच पाणी होतं. 


बघता बघता बाहेरची सर आत येऊ पाहाते...


आतली सर बाहेर येऊ पाहाते....


दोघी कधी एक होतात कळतही नाही.


No comments:

Post a Comment